Centrum pre dieťa a rodinu, Dieťa v ohrození, n.o., Lučenec

 

Centrum pre dieťa a rodinu podľa § 45 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov (ďalej len „centrum“) je zariadenie zriadené na účel vykonávania:

Opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia (ďalej len pobytové opatrenia súdu)

Opatrenia sa vykonávajú:
• V samostatne usporiadanej skupine
• V profesionálnych náhradných rodinách


Program Centra pre dieťa a rodinu - stiahnite si


„Radosť detí z pohybu“

V spolupráci s Nadáciou Wolkswagen Slovakia majú deti z Centra pre dieťa a rodinu, Dieťa v ohrození, n.o, v Lučenci možnosť hrať sa na detskom ihrisku na dvore, čomu sa všetci veľmi tešia a vo veľkej miere ho využívajú.
Výsledkom projektu je zakúpenie a zabezpečenie certifikovaného detského ihriska, ktoré je zložené z niekoľkých častí. Celý set bol certifikovane zmontovaný a ukotvený v priestoroch dvora CDR. Potreba ihriska tu bola od začiatku nášho fungovania, nakoľko je pohyb pre deti potrebný a nenahraditeľný. Naše deti majú zo športoviska radosť a svoj voľný čas často aktívne využívajú práve pri hrách na ňom. Detské ihriská majú v dnešnej dobe nezastupiteľnú úlohu pri výchove detí. Pohyb, miesto pre rozlet fantázie a hry chceme svojim deťom dopriať aj v našom CDR. Naším cieľom bolo vytvoriť priestor pre rozvíjanie fyzických zdatností detí, zdokonaľovanie koordinácie pohybov a celkového telesného vývoja detí, podporovanie ich duševného rozvoja, stimulovať ich tvorivosť, fantáziu a kreativitu. Detské ihrisko je zároveň významným miestom oddychu a relaxu. Hrou sa deti učia samostatnosti, ale aj spolupráci a rešpektovaniu druhých. Hra má pozitívny vplyv na psychiku detí v CDR, nakoľko je táto neustále zaťažená ich myšlienkami na rodičov a ich domovov, taktiež deti prichádzajú do centra emocionálne zranené z dysfunkčného rodinného prostredia. Realizáciu tohto projektu považujeme za veľmi užitočnú z pohľadu rozvoja kreativity a podpory efektívneho napĺňania každodenného života detí z CDR, ktoré majú značne obmedzené možnosti voľnočasových aktivít práve v pandemickom období.

Nadácii Wolkswagen Slovakia patrí naša veľká vďaka!!

Deti a kolektív CDR, Dieťa v ohrození v Lučenci

 

 

Vďaka podpore Nadácie SPP

sme mohli zakúpiť pre našu klientku Helenku techniku, ako notebook, tlačiareň a toner.
Helenka prišla do CDR pre 4 rokmi so svojimi súrodencami. Pochádza z viac početnej rodiny, a nie vždy to mala doma ľahké. Starala sa o svojich mladších súrodencov, nechodila do školy, ale nie svojou vinnou, rodičia jej zakazovali. Vzhľadom na to, čo si musela prežiť doma, má reálnu predstavu o svojej budúcnosti. Prvým jej cieľom je úspešne ukončiť štúdium na ZŠ cirkevnej v Lučenci. K učeniu pristupuje zodpovedne, denne sa aktívne zapája do online vzdelávania, pripravuje prezentácie, vypracúva DÚ, robí testy a to všetko aj napriek tomu, že nemá vždy vhodné podmienky. Má len 14 rokov je v 6.ročníku, no už dnes vie, že stredná škola bude pedagogického smeru, pretože sa chce v dospelosti venovať deťom v zariadeniach, byť vychovávateľka, alebo sociálna pracovníčka. Nevie si predstaviť , že by si neukončila školu, že by musela byť evidovaná na úrade práce, nakoľko je veľmi rozumná, ambiciózna, cieľavedomá mladá slečna, všetci zamestnanci ju v jej snoch a plánoch podporujeme a pomáhame jej . Nakoľko má Helenka dostatok cieľavedomosti a ctižiadostivosti a záujem ísť na strednú a neskôr vysokú školu, je potrebné viesť ju aj k samoštúdiu a k zodpovednému prístupu ku vzdelaniu. Veľmi často si vyhľadáva odborné články a informácie, ktoré sú jej ku vzdelávaniu nápomocné. Tento projekt ako celok má pre Helenku zmysel aj v rámci toho, že si darované veci bude vážiť a dávať na to pozor. Je to jeden z prostriedkov k naplneniu cieľa k prosociálnemu správaniu. Pevne veríme, že prostredníctvom Vášho projektu z nadácie SPP sme splnili jeden z veľkých snov našej klientky Helenky, pre ktorú sú tieto technické prostriedky veľkou motiváciou k ďalšiemu vzdelávaniu a úspešnému ukončeniu štúdia.

Veľké poďakovanie patrí Nadácii SPP za možnosť realizácie daného projektu...

 


 

 

Centrum pre dieťa a rodinu, Dieťa v ohrození, n.o., Lučenec
Železničná 17, 984 01 Lučenec

Kontakt:
Mgr. Marcela Fiľová- riaditeľka CPDR, Dieťa v ohrození, n.o.

047/4330343, 0915 820 647
Email: dietavohrozeni@gmail.com