Centrum pre dieťa a rodinu, Dieťa v ohrození, n.o., Lučenec

 

Centrum pre dieťa a rodinu podľa § 45 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov (ďalej len „centrum“) je zariadenie zriadené na účel vykonávania:

Opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia (ďalej len pobytové opatrenia súdu)

Opatrenia sa vykonávajú:
• V samostatne usporiadanej skupine
• V profesionálnych náhradných rodinách


Program Centra pre dieťa a rodinu - stiahnite si


Centrum pre dieťa a rodinu, Dieťa v ohrození, n.o., Lučenec
Železničná 17, 984 01 Lučenec

Kontakt:
Mgr. Marcela Fiľová- riaditeľka CPDR, Dieťa v ohrození, n.o.

047/4330343, 0915 820 647
Email: dietavohrozeni@gmail.com